הצהרת נגישות

עמוד זה בא לפרט את התאמות הנגישות שבוצעו באתר ואת הדרכים בהם גולשים יכולים להתאים את האתר לצרכיהם.

מדוע להנגיש את האתר?
על פי הערכות עדכניות, כ 20-25% מכלל הציבור בישראל נתקלים בקשיי שימוש ונגישות באינטרנט. חברתנו רואה חשיבות רבה בנגישות שרותיה (ובנגישות שרותי אינטרנט באופן כללי) לכלל הציבור

פרוט מנגנונים תומכי נגישות באתר

תוכן

טכנולוגיה

מכרז פומבי 21/2016 תכנון ביצוע אספקה והתקנת מתקני משחק ב"סי פארק" בחוף דלילה באשקלון

החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ
מבנה מנהלת המרינה ת"ד 977 נמל מרינה אשקלון
טל':08-6707100 פקס:08-6744514

מכרז פומבי 21/2016 תכנון ביצוע אספקה והתקנת מתקני משחק ב"סי פארק" בחוף דלילה באשקלון

החברה הכלכלית לאשקלון (להלן: "החכ"ל") מזמינה בזאת הצעות לתכנון ביצוע אספקה והתקנת מתקני משחק ב"סי פארק" בחוף דלילה באשקלון (להלן "העבודות").

רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע שברשותו תו תקן של מכון התקנים לבטיחות מתקני משחקים מספר 1498 חלק 1 והעומד ביתר תנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז.

ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום גם באתר החברה שכתובתו www.chakal.co.il החל מיום שלישי 20.09.16.
ניתן לרכוש את מסמכי המכרז תמורת תשלום של 2,500 ₪ כולל מע"מ (שלא יוחזרו) במשרדי החכ"ל, בנמל המרינה אשקלון, בין השעות 9:00- 15:30, וזאת החל מהמועד לעיל.

כנס מציעים יתקיים ביום חמישי 22.09.16 בשעה 10:30 בחדר הישיבות של החכ"ל ברח' בת גלים 1, נמל המרינה אשקלון. מיד לאחר מכן יתקיים סיור קבלנים באתר העבודה. השתתפות בכנס המציעים ובסיור הקבלנים הינה חובה.

להבטחת קיום התחייבויותיו וחתימה על החוזה, המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית של בנק ישראלי על שמו, בנוסח המצורף למסמכי המכרז, על סך של 150,000 ₪ אשר תעמוד בתוקף עד 01.03.2017.

את ההצעות בצירוף הערבות הבנקאית ויתר המסמכים כנדרש בתנאי המכרז, יש להגיש במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים שתוצב במשרדי החכ"ל באשקלון ברח' בת גלים 1, נמל המרינה אשקלון, עד ולא יאוחר מיום ראשון 30.10.2016 בשעה 14:45

פתיחת המכרז (פומבית) תיערך ביום ראשון 30.10.2016 בשעה 15:00.


בכבוד רב,
גלעד אורן, רו"ח
מנכ"ל החכ"ל

חוברת מכרז עדכנית ל 29.9.16

פרוטוקול כנס מציעים

תוכניות 1

תוכניות 2

תוכניות- קובץ zip

הבהרה

הבהרה 2