הצהרת נגישות

עמוד זה בא לפרט את התאמות הנגישות שבוצעו באתר ואת הדרכים בהם גולשים יכולים להתאים את האתר לצרכיהם.

מדוע להנגיש את האתר?
על פי הערכות עדכניות, כ 20-25% מכלל הציבור בישראל נתקלים בקשיי שימוש ונגישות באינטרנט. חברתנו רואה חשיבות רבה בנגישות שרותיה (ובנגישות שרותי אינטרנט באופן כללי) לכלל הציבור

פרוט מנגנונים תומכי נגישות באתר

תוכן

טכנולוגיה

מכרז פומבי 21/2018 – לביצוע תשתיות צמודות וסלילת כבישים בשלב א' של עיר היין באשקלון


החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ
מבנה מנהלת המרינה ת"ד 977 נמל מרינה אשקלון
טל':08-6707100 פקס:08-6744514

מכרז פומבי מס' 21/2018 לביצוע תשתיות צמודות וסלילת כבישים בשלב א' של עיר היין באשקלון

הודעה על חובת תשלום עבור השתתפות במכרז והארכת המועד להגשת ההצעות

החברה הכלכלית לאשקלון (להלן: "החכ"ל") מבקשת להודיע על השינויים הבאים בקשר עם המכרז שבנדון:

1. מציע אשר מעוניין להשתתף במכרז, ולהגיש הצעה, יחויב בתשלום עבור השתתפות במכרז בגובה 2,000 ₪ (כולל מע"מ). רק מציע אשר ישלם את דמי ההשתתפות יוכל להגיש הצעה וליטול חלק במכרז. את המסמכים יש להוריד מאתר האינטרנט של החברה.
2. המועד האחרון להגשת ההצעות יידחה ליום שני 17/12/2018 עד השעה 13:45. את ההצעות בצירוף הערבות ויתר המסמכים כנדרש בתנאי המכרז יש להגיש במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים שתוצב במשרדי החכ"ל, לא תתקבלנה הצעות שתשלחנה בדואר או שתימסרנה לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל.
3. פתיחה פומבית של המכרז תיערך ביום 17/12/2018 בשעה 14:00 במשרדי החכ"ל.
4. יתר תנאי המכרז יוותרו ללא שינוי.

בכבוד רב,
יוסי דיין, עו"ד
מנכ"ל החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ


החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ
מבנה מנהלת המרינה ת"ד 977 נמל מרינה אשקלון
טל':08-6707100 פקס:08-6744514

מכרז פומבי 21/2018 – לביצוע תשתיות צמודות וסלילת כבישים בשלב א' של עיר היין באשקלון


החברה הכלכלית לאשקלון (להלן: "החכ"ל") מזמינה בזאת הצעות לביצוע תשתיות צמודות וסלילת כבישים בשלב א' של עיר היין באשקלון (להלן "הפיתוח").

רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע הרשום בפנקס הקבלנים לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות-1969, בענף 200 (פיתוח) בסיווג ג5 והעומד ביתר תנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז.

ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, גם באתר החברה שכתובתו www.chakal.co.il. ובמשרדי החכ"ל, בנמל המרינה אשקלון, בימים א', ג', ה' בין השעות 08:30-13:00 ובימים ב', ד' בין השעות 14:00-16:00.

כנס המציעים יתקיים ביום שני 19/11/2018 בשעה 11:30 בחדר הישיבות של החכ"ל ברח' בת גלים 1, נמל המרינה אשקלון. מיד לאחר מכן יתקיים סיור קבלנים באתר העבודה. השתתפות בכנס המציעים ובסיור הקבלנים אינה חובה.

להבטחת קיום התחייבויותיו וחתימה על החוזה, המציע יצרף להצעתו ערבות אוטונומית של בנק ישראלי או חברת ביטוח ישראלית על שמו, בנוסח המצורף למסמכי המכרז, על סך של 6,000,000 ₪ אשר תהיה בתוקף עד 1.05.2019.

את ההצעות בצירוף הערבות הבנקאית ויתר המסמכים כנדרש בתנאי המכרז, יש להגיש במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים שתוצב במשרדי החכ"ל באשקלון ברח' בת גלים 1, נמל המרינה אשקלון עד ולא יאוחר מיום רביעי 12/12/2018 בשעה 09:45 פתיחת המכרז (פומבית) תיערך ביום רביעי 12/12/2018 בשעה 10:00.


בכבוד רב,
יוסי דיין, עו"ד
מנכ"ל החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ

 הבהרה 1

הבהרה 2

הבהרה 3

הבהרה 4

טופס הצהרה על קבלת תוכניות ועיון בהם

פרוטוקול כנס מציעים


חוברת מכרז

כתב כמויות

"מרכזיית מאור AEE-EL-000-ASHKWCBB-DD-M-01

הידרולוגיה 1

הידרולוגיה 2

הידרולוגיה 3

פרט קידוח חלחול

תוכנית חשמל ותקשורת 1

תוכנית חשמל ותקשורת 2

תוכנית חשמל ותקשורת 3

תוכנית חשמל ותקשורת 4

תוכנית חשמל ותקשורת 5

תוכנית חשמל ותקשורת 6

תוכנית חשמל ותקשורת 7

תוכנית חשמל ותקשורת 8

תוכנית חשמל ותקשורת 9

תוכנית חשמל ותקשורת 10

תוכנית חשמל ותקשורת 11

תוכנית חשמל ותקשורת 12

תוכנית חשמל ותקשורת 13

תוכנית חשמל ותקשורת 14

תוכנית חשמל ותקשורת 15

16 תוכנית חשמל ותקשורת 

17 תוכנית חשמל ותקשורת 

18 תוכנית חשמל ותקשורת 

19 תוכנית חשמל ותקשורת 

20 תוכנית חשמל ותקשורת 

21 תוכנית חשמל ותקשורת 

22 תוכנית חשמל ותקשורת 

תוכנית חשמל ותקשורת 23

תוכנית חשמל ותקשורת 24

תוכנית חשמל ותקשורת 25

תוכנית חשמל ותקשורת 26

תוכנית חשמל ותקשורת 27

תוכנית חשמל ותקשורת 28

תוכנית חשמל ותקשורת 29

תוכנית חשמל ותקשורת 30

תוכנית חשמל ותקשורת 31

תוכנית חשמל ותקשורת 32

תוכנית חשמל ותקשורת 33

תוכנית חשמל ותקשורת 34

תוכנית חשמל ותקשורת 35

תוכנית חשמל ותקשורת 36

תוכנית חשמל ותקשורת 37

תוכנית חשמל ותקשורת 38

תוכנית חשמל ותקשורת 39

תוכנית חשמל ותקשורת 40

תוכנית חשמל ותקשורת 41

תוכנית חשמל ותקשורת 42

תוכנית חשמל ותקשורת 43

תוכנית חשמל ותקשורת 44

תוכנית חשמל ותקשורת 45

תוכנית חשמל ותקשורת 46

תוכנית חשמל ותקשורת 47

תוכנית חשמל ותקשורת 48

תוכנית חשמל ותקשורת 49

תוכנית חשמל ותקשורת 50

תוכנית חשמל ותקשורת 51

תוכנית חשמל ותקשורת 52

תכניות הוט 1

תכניות הוט 2

תכניות הוט 3

תכניות הוט 4

תכניות הוט 5

תכניות הוט 6

תכניות הוט 7

תכניות הוט 8

תכניות הוט 9

תכניות הוט 10

תכניות הוט 11

תכניות הוט 12

תכניות הוט 13

תכניות הוט 14

תכניות הוט 15

תכניות הוט 16

תכניות בזק 1

תכניות בזק 2

תכניות בזק 3

תכניות בזק 4

תכניות בזק 5

תכניות בזק 6

תכניות בזק 7

תכניות בזק 8

תכניות בזק 9

תכניות בזק 10

תכניות בזק 11

תכניות בזק 12

תכניות בזק 13

תכניות בזק 14

תכניות בזק 15

תכניות בזק 16

תכניות חשמל 1

תכניות חשמל 2

תכניות חשמל 3

תכניות חשמל 4

תכניות חשמל 5

תכניות חשמל 6

תכניות חשמל 7

תכניות חשמל 8

תכניות חשמל 9

תכניות חשמל 10

תכניות חשמל 11

תכניות חשמל 12

תכניות חשמל 13

תכניות חשמל 14

תכניות חשמל 15

תכניות חשמל 16

תכניות תאורה 1

תכניות תאורה 2

תכניות תאורה 3

תכניות תאורה 4

תכניות תאורה 5

תכניות תאורה 6

תכניות תאורה 7

תכניות תאורה 8

תכניות תאורה 9

תכניות תאורה 10

תכניות תאורה 11

תכניות תאורה 12

תכניות תאורה 13

תכניות תאורה 14

תכניות תאורה 15

תכניות תאורה 16

תכניות מים וביוב 1

תכניות מים וביוב 2

תכניות מים וביוב 3

תכניות מים וביוב 4

תכניות מים וביוב 5

תכניות מים וביוב 6

תכניות מים וביוב 7

תכניות מים וביוב 8

תכניות מים וביוב 9

תכניות מים וביוב 10

תכניות מים וביוב 11

תכניות מים וביוב 12

תכניות מים וביוב 13

תכניות מים וביוב 14

תכניות מים וביוב 15

תכניות מים וביוב 16

תכניות מים וביוב 17

תכניות מים וביוב 18

תכניות מים וביוב 19

תכניות נוף 1

תכניות נוף 2

תכניות נוף 3

תכניות נוף 4

תכניות נוף 5

תכניות נוף 6

תכניות נוף 7

תכניות נוף 8

תכניות נוף 9

תכניות תנועה ותכנון תשתיות 1

תכניות תנועה ותכנון תשתיות 2

תכניות תנועה ותכנון תשתיות 3

תכניות תנועה ותכנון תשתיות 4

תכניות תנועה ותכנון תשתיות 5

תכניות תנועה ותכנון תשתיות 6

תכניות תנועה ותכנון תשתיות 7

תכניות תנועה ותכנון תשתיות 8

תכניות תנועה ותכנון תשתיות 9

תכניות תנועה ותכנון תשתיות 10

תכניות תנועה ותכנון תשתיות 11

תכניות תנועה ותכנון תשתיות 12

תכניות תנועה ותכנון תשתיות 13

תכניות תנועה ותכנון תשתיות 14

תכניות תנועה ותכנון תשתיות 15

תכניות תנועה ותכנון תשתיות 16

תכניות תנועה ותכנון תשתיות 17

תכניות תנועה ותכנון תשתיות 18

תכניות תנועה ותכנון תשתיות 19

תכניות תנועה ותכנון תשתיות 20

תכניות תנועה ותכנון תשתיות 21

תכניות תנועה ותכנון תשתיות 22

תכניות תנועה ותכנון תשתיות 23

תכניות תנועה ותכנון תשתיות 24

תכניות תנועה ותכנון תשתיות 25

תכניות תנועה ותכנון תשתיות 26

תכניות תנועה ותכנון תשתיות 27

תכניות תנועה ותכנון תשתיות 28

תכניות תנועה ותכנון תשתיות 29

תכניות תנועה ותכנון תשתיות 30

תכניות תנועה ותכנון תשתיות 31

תכניות תנועה ותכנון תשתיות 32

תכניות כבישים 1

תכניות כבישים 2

תכניות כבישים 3

תכניות כבישים 4

תכניות כבישים 5

תכניות כבישים 6

תכניות כבישים 7

תכניות כבישים 8

תכניות כבישים 9

תכניות כבישים 10

תכניות כבישים 11

תכניות כבישים 12

תכניות כבישים 13

תכניות כבישים 14

תכניות כבישים 15

תכניות כבישים 16

תכניות כבישים 17

תכניות כבישים 18

תכניות כבישים 19

תכניות כבישים 20

תכניות כבישים 21

תכניות כבישים 22

תכניות כבישים 23

תכניות כבישים 24

תכניות כבישים 25

תכניות כבישים 26

תכניות כבישים 27

תכניות כבישים 28

תכניות כבישים 29

תכניות כבישים 30

תכניות כבישים 31

תכניות כבישים 32

תכניות כבישים 33

תכניות כבישים 34

תכניות כבישים 35

תכניות כבישים 36

תכניות כבישים 37

תכניות כבישים 38

תכניות כבישים 39

תכניות כבישים 40

תכניות כבישים 41

תכניות כבישים 42

תכניות כבישים 43

תכניות כבישים 44

תכניות כבישים 45

תכניות כבישים 46

תכניות כבישים 47

תכניות כבישים 48

תכניות כבישים 49

תכניות כבישים 50

תכניות כבישים 51

תכניות כבישים 52

תכניות כבישים 53

תכניות כבישים 54

תכניות כבישים 55

תכניות כבישים 56

תכניות כבישים 57

תכניות כבישים 58

תכניות כבישים 59

תכניות כבישים 60

תכניות כבישים 61

תכניות כבישים 62

תכניות כבישים 63

תכניות כבישים 64

תכניות כבישים 65

תכניות כבישים 66

תכניות כבישים 67

תכניות כבישים 68

תכניות כבישים 69

תכניות כבישים 70

תכניות כבישים 71

תכניות כבישים 72

תכניות כבישים 73

תכניות כבישים 74

תכניות כבישים 75

תכניות כבישים 76

תכניות כבישים 77

תכניות כבישים 78

תכניות כבישים 79

תכניות כבישים 80

תכניות כבישים 81

תכניות כבישים 82

תכניות כבישים 83

תכניות כבישים 84

תכניות כבישים 85

תכניות כבישים 86

תכניות כבישים 87

תכניות כבישים 88

תכניות כבישים 89

תכניות כבישים 90