הצהרת נגישות

עמוד זה בא לפרט את התאמות הנגישות שבוצעו באתר ואת הדרכים בהם גולשים יכולים להתאים את האתר לצרכיהם.

מדוע להנגיש את האתר?
על פי הערכות עדכניות, כ 20-25% מכלל הציבור בישראל נתקלים בקשיי שימוש ונגישות באינטרנט. חברתנו רואה חשיבות רבה בנגישות שרותיה (ובנגישות שרותי אינטרנט באופן כללי) לכלל הציבור

פרוט מנגנונים תומכי נגישות באתר

תוכן

טכנולוגיה

מכרז פומבי 22/2017 – לתכנון ולביצוע בתי כנסת ממבנים יבילים באשקלון

 

החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ
מבנה מנהלת המרינה ת"ד 977 נמל מרינה אשקלון
טל':08-6707100 פקס:08-6744514

מכרז פומבי 22/2017 – לתכנון ולביצוע בתי כנסת ממבנים יבילים באשקלון

החברה הכלכלית לאשקלון (להלן: "החכ"ל") מזמינה בזאת הצעות לתכנון ולביצוע בתי כנסת ממבנים יבילים באשקלון (להלן: "העבודות").
רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע הרשום בפנקס הקבלנים לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות-1969, בענף 100 (בנייה) או 140 (בנייה טרומית) בסיווג כספי מתאים להצעתו והעומד ביתר תנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז.

ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, גם באתר החברה שכתובתו www.chakal.co.il. כתנאי להשתתפות במכרז יש לרכוש את מסמכי המכרז תמורת תשלום של 3,000 ₪ כולל מע"מ (שלא יוחזרו) במשרדי החכ"ל, בנמל המרינה אשקלון, בימים א', ג', ה' בין השעות 08:30-13:00 ובימים ב', ד' בין השעות 14:00-16:00 וזאת החל מיום שני, 30.10.2017, בשעה 12:00.


כנס המציעים יתקיים ביום שלישי, 31.10.2017, בשעה 14:00 במשרדי החברה ברחוב בת גלים 1 באשקלון. מיד לאחר מכן יתקיים סיור קבלנים באתר העבודה. השתתפות בכנס המציעים ובסיור הקבלנים הינה חובה.

להבטחת קיום התחייבויותיו וחתימה על החוזה, המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית של בנק ישראלי על שמו, בנוסח המצורף למסמכי המכרז, על סך של 150,000 ₪ אשר תעמוד בתוקף עד 1.04.2018.

את ההצעות בצירוף הערבות הבנקאית ויתר המסמכים כנדרש בתנאי המכרז, יש להגיש במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים שתוצב במשרדי החכ"ל באשקלון ברח' בת גלים 1, נמל המרינה אשקלון עד ולא יאוחר מיום ראשון 12.11.2017 בשעה 14:45. פתיחת המכרז (פומבית) תיערך ביום ראשון 12.11.2017 בשעה 15:00.


בכבוד רב,
החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ

חוברת מכרז 

תשריט

פרוטוקול כנס מציעים