הצהרת נגישות

עמוד זה בא לפרט את התאמות הנגישות שבוצעו באתר ואת הדרכים בהם גולשים יכולים להתאים את האתר לצרכיהם.

מדוע להנגיש את האתר?
על פי הערכות עדכניות, כ 20-25% מכלל הציבור בישראל נתקלים בקשיי שימוש ונגישות באינטרנט. חברתנו רואה חשיבות רבה בנגישות שרותיה (ובנגישות שרותי אינטרנט באופן כללי) לכלל הציבור

פרוט מנגנונים תומכי נגישות באתר

תוכן

טכנולוגיה

מכרז פומבי 24/2015 – פיתוח מתחם הטייסים ומתחם השייטת באשקלון

החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ 

מבנה מנהלת המרינה ת"ד 977 נמל מרינה אשקלון

טל':08-6707100        פקס:08-6744514

מכרז פומבי 24/2015 –

פיתוח מתחם הטייסים ומתחם השייטת באשקלון

החברה הכלכלית לאשקלון (להלן: "החכ"ל") מזמינה בזאת הצעות לביצוע פיתוח מתחם הטייסים ומתחם השייטת באשקלון (להלן "הפיתוח").

 

רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע הרשום בפנקס הקבלנים לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות-1969, בענף 200 (פיתוח) בסיווג ג3 והעומד ביתר תנאיי הסף המפורטים במסמכי המכרז.

 

ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום גם באתר החברה שכתובתו www.chakal.co.il    . ניתן לרכוש את מסמכי המכרז תמורת תשלום של 5,000 ₪ כולל מע"מ (שלא יוחזרו) במשרדי  החכ"ל, בנמל המרינה אשקלון, בין השעות 9:00- 15:30, וזאת החל מיום רביעי , 21.10.2015.

 

כנס מציעים יתקיים ביום שני  26.10.2015 בשעה  11:00 בחדר הישיבות של החכ"ל ברח' בת גלים 1, נמל המרינה אשקלון. מיד לאחר מכן יתקיים סיור קבלנים באתר העבודה.

 

השתתפות בכנס המציעים ובסיור הקבלנים הינה חובה.

 

להבטחת קיום התחייבויותיו וחתימה על החוזה, המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית של בנק ישראלי על שמו, בנוסח המצורף למסמכי המכרז, על סך של 150,000 ₪ אשר תהיה בתוקף עד 1.6.2016.

 

את ההצעות בצירוף הערבות הבנקאית ויתר המסמכים כנדרש בתנאי המכרז, יש להגיש במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים שתוצב במשרדי החכ"ל באשקלון ברח' בת גלים 1, נמל המרינה אשקלון

 

עד ולא יאוחר מיום ראשון 8.11.2015 בשעה 13:45.

 

  פתיחת המכרז (פומבית) תהיה ביום ראשון 8.11.2015 בשעה 14:00.

 

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

 

בכבוד רב,

גלעד אורן, רו"ח

מנכ"ל החכ"ל 

 

מסמך הבהרה

מסמך הבהרה מס' 2

פרוטוקול סיור קבלנים

חוברת מכרז

כתב כמויות

 

תכניות מתחם שייטת:

 

תכניות אדריכל 1

תכניות אדריכל 2

תכניות אדריכל 3

 

תכניות חשמל 1

תכניות חשמל 2

 

תכניות תנועה וניקוז 1 

תכניות תנועה וניקוז 2

תכניות תנועה וניקוז 3

תכניות תנועה וניקוז 4

תכניות תנועה וניקוז 5

תכניות תנועה וניקוז 6

 

תכניות מתחם הטייסים:

 

תכנית אדריכל 1

תכנית אדריכל 2

תכנית אדריכל 3

תכנית אדריכל 4

תכנית אדריכל 5

תכנית אדריכל 6

תכנית אדריכל 7

 

תכניות חשמל 1

תכניות חשמל 2

 

 

תכניות תנועה וניקוז 1

תכניות תנועה וניקוז 2

תכניות תנועה וניקוז 3

תכניות תנועה וניקוז 4

תכניות תנועה וניקוז 5

תכניות תנועה וניקוז 6

תכניות תנועה וניקוז 7