הצהרת נגישות

עמוד זה בא לפרט את התאמות הנגישות שבוצעו באתר ואת הדרכים בהם גולשים יכולים להתאים את האתר לצרכיהם.

מדוע להנגיש את האתר?
על פי הערכות עדכניות, כ 20-25% מכלל הציבור בישראל נתקלים בקשיי שימוש ונגישות באינטרנט. חברתנו רואה חשיבות רבה בנגישות שרותיה (ובנגישות שרותי אינטרנט באופן כללי) לכלל הציבור

פרוט מנגנונים תומכי נגישות באתר

תוכן

טכנולוגיה

מכרז פומבי 25/2018 – הקמת מעונות יום באשקלון


החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ
מבנה מנהלת המרינה ת"ד 977 נמל מרינה אשקלון
טל':08-6707100 פקס:08-6744514

מכרז פומבי 25/2018 – הקמת מעונות יום באשקלון

החברה הכלכלית לאשקלון (להלן: "החכ"ל") מזמינה בזאת הצעות להקמת מעונות יום באשקלון (להלן "העבודה").
רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע הרשום בפנקס הקבלנים לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות-1969, בענף 100 בסיווג ג1 או בענף 140 בסיווג ג1 ואשר עומד בכל תנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז.

ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, במשרדי החכ"ל, וכן באתר החברה שכתובתו www.chakal.co.il. מציע אשר יהא מעוניין להשתתף במכרז ולהגיש הצעה יחויב ברכישת מסמכי המכרז תמורת תשלום של 3,500 ₪ כולל מע"מ (שלא יוחזרו בכל מקרה, לרבות ביטול המכרז) במשרדי החכ"ל, בנמל המרינה אשקלון, בימים א', ג', ה' בין השעות 08:30-13:00 ובימים ב', ד' בין השעות 14:00-16:00, וזאת החל מיום ראשון 29.07.2018 מהשעה 10:00.

כנס המציעים יתקיים ביום ראשון 29.07.2018 בשעה 12:00 בחדר הישיבות של החכ"ל, ברח' בת גלים 1, נמל המרינה אשקלון ומייד בסיומו יחל סיור קבלנים באתר העבודה. השתתפות בכנס המציעים ובסיור הקבלנים אינה חובה, אך היא מומלצת ביותר.

להבטחת קיום התחייבויותיו וחתימה על החוזה, המציע יצרף להצעתו ערבות אוטונומית של בנק ישראלי או חברת ביטוח ישראלית על שמו, בנוסח המצורף למסמכי המכרז, על סך של 200,000 ₪ אשר תהיה בתוקף עד 1.02.2019.

שאלות ו/או בקשות להבהרות ניתן להעביר בכתב לכתובת מייל monik@chakal.co.il, וזאת לא יאוחר מיום 15.08.2018. תשובות ו/או הבהרות יפורסמו באתר החכ"ל.


את ההצעות בצירוף הערבות הבנקאית ויתר המסמכים כנדרש בתנאי המכרז, יש להגיש במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים שתוצב במשרדי החכ"ל באשקלון ברח' בת גלים 1, נמל המרינה אשקלון עד ולא יאוחר מיום חמישי 23.08.2018 בשעה 13:45. פתיחת המכרז (פומבית) תיערך ביום חמישי 23.08.2018 בשעה 14:00.


בכבוד רב,
יוסי דיין, עו"ד

מנכ"ל החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ

חוברת מכרז

פרוטוקול כנס מציעים

תכניות אדריכלות רחוב סוכה

תכניות אדריכלות רחוב עמק האלה

תקרה אקוסטית עמק האלה

תקרה אקוסטית עמק האלה

תכנית אינסטלציה רחוב הסוכה

תכנית אינסטלציה רחוב עמק האלה

תכנית נגישות רחוב הסוכה

תכנית נגישות רחוב עמק האלה

תכנית בטיחות רחוב הסוכה

תכנית בטיחות רחוב עמק האלה

תכנית נגישות רחוב הסוכה

תכנית נגישות רחוב עמק האלה

תכנית חשמל

תכנית חשמל

דוח בדיקת קרקע דוח מעון יום רחוב הסוכה

דוח בדיקת קרקע מעון יום רחוב עמק האלה