הצהרת נגישות

עמוד זה בא לפרט את התאמות הנגישות שבוצעו באתר ואת הדרכים בהם גולשים יכולים להתאים את האתר לצרכיהם.

מדוע להנגיש את האתר?
על פי הערכות עדכניות, כ 20-25% מכלל הציבור בישראל נתקלים בקשיי שימוש ונגישות באינטרנט. חברתנו רואה חשיבות רבה בנגישות שרותיה (ובנגישות שרותי אינטרנט באופן כללי) לכלל הציבור

פרוט מנגנונים תומכי נגישות באתר

תוכן

טכנולוגיה

הנדון: מכרז פומבי 25/2021–למתן רישיון שימוש, תחזוקה ותמיכה של מערכות מידע פיננסיות ממוחשבת עבור החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ

-הודעה על הארכת המועד האחרון להגשת הצעות-

שלום רב ,

הרינו להודיעכם כי המועד האחרון להגשת הצעות במכרז הוארך עד ליום 15/12/2021 בשעה 13:45 (להלן: "המועד האחרון להגשת הצעות במכרז").
תיבת המכרזים תוצב במשרדי החברה, יומיים, לפני המועד האחרון להגשת הצעות,
קרי בימים 13/12/2021 ו- 14/12/2021 בין השעות 08:30-16:00 וביום 15/12/2021 עד לשעה 13:45 בלבד.

פתיחת המכרז (פומבית) תתקיים ביום 15/12/2021 בשעה 14:00, באמצעות אפליקציית "זום".


יתר תנאי המכרז יוותרו ללא שינוי.

החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ
מבנה מנהלת המרינה ת"ד 977 נמל מרינה אשקלון
טל':08-6707100 פקס:08-6744514

מכרז פומבי 25/2021– למתן רישיון שימוש, תחזוקה ותמיכה של מערכות מידע פיננסיות ממוחשבת עבור החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ

החברה הכלכלית לאשקלון (להלן: "החכ"ל") מזמינה בזאת הצעות למתן רישיון שימוש, תחזוקה ותמיכה של מערכות מידע פיננסיות ממוחשבת (להלן: "השירותים").

רשאים להשתתף במכרז אך ורק מציעים העומדים בתנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז.

ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, באתר החכ"ל שכתובתו www.chakal.co.il.

את ההצעות בצירוף הערבות הבנקאית ויתר המסמכים כנדרש בתנאי המכרז, יש להגיש במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים שתוצב במשרדי החכ"ל, במרינה אשקלון יומיים לפני המועד האחרון להגשת הצעות במכרז, הקבוע ליום 09/12/2021 בשעה 12:45
(להלן: "המועד האחרון להגשת הצעות למכרז").

קרי, ביום 07/12/2021 וביום 08/12/2021 בין השעות 08:30-16:00 וביום 09/12/2021 החל מהשעה 08:30 ועד השעה 12:45 בלבד.

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

יוסי דיין, מנכ"ל
החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ

חוברת מכרז

מסמך הבהרות מס' 1

לתשומת לב המשתתפים, 

ניתן לשלם  לשלם את דמי ההשתתפות במכרז באתר באמצעות כרטיס אשראי בלינק

https://clouderp.io/Stores/Items/98?Items=197360&hideMenu=1&HideStoreOps=1