הצהרת נגישות

עמוד זה בא לפרט את התאמות הנגישות שבוצעו באתר ואת הדרכים בהם גולשים יכולים להתאים את האתר לצרכיהם.

מדוע להנגיש את האתר?
על פי הערכות עדכניות, כ 20-25% מכלל הציבור בישראל נתקלים בקשיי שימוש ונגישות באינטרנט. חברתנו רואה חשיבות רבה בנגישות שרותיה (ובנגישות שרותי אינטרנט באופן כללי) לכלל הציבור

פרוט מנגנונים תומכי נגישות באתר

תוכן

טכנולוגיה

מכרז פומבי 27/2016 – למתן זיכיון להפעלת ספינת טיולים לקהל הרחב במרינה באשקלון

 

החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ
מבנה מנהלת המרינה ת"ד 977 נמל מרינה אשקלון
טל':08-6707100 פקס:08-6744514

מכרז פומבי 27/2016 – למתן זיכיון להפעלת ספינת טיולים לקהל הרחב במרינה באשקלון

החברה הכלכלית לאשקלון (להלן: "החכ"ל") מזמינה בזאת הצעות להפעלת ספינת טיולים לקהל הרחב במרינה באשקלון.

רשאי להשתתף במכרז מציע הרואה עצמו העומד בתנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז.

ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום באתר החברה שכתובתו www.chakal.co.il. כתנאי להשתתפות במכרז, יש לשלם דמי השתתפות בסך של 2,500 ₪ כולל מע"מ (שלא יוחזרו) במשרדי החכ"ל, בנמל המרינה אשקלון, בין השעות 09:00-15:30, וזאת החל מיום שני ,02.01.2017,בשעה 12:00.


כנס מציעים יתקיים ביום ראשון 08.01.2017 בשעה 12:00 בחדר הישיבות של החכ"ל ברח' בת גלים 1, נמל המרינה אשקלון.

השתתפות בכנס המציעים הינה חובה.

להבטחת קיום התחייבויותיו וחתימה על החוזה, המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית של בנק ישראלי על שמו, בנוסח המצורף למסמכי המכרז, על סך של 25,000 ₪ אשר תהיה בתוקף עד 1.6.2017.

את ההצעות בצירוף הערבות הבנקאית ויתר המסמכים כנדרש בתנאי המכרז, יש להגיש במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים שתוצב במשרדי החכ"ל באשקלון ברח' בת גלים 1, נמל המרינה אשקלון עד ולא יאוחר מיום שני 23.01.2017 בשעה 14:45.

פתיחת המכרז (פומבית) תהיה ביום שני 23.1.2017 בשעה 15:00.


בכבוד רב,
גלעד אורן, רו"ח
מנכ"ל החכ"ל

 חוברת מכרז מעודכנת לתאריך 16.01.17

פרוטוקול כנס מציעים

תשריט עגינה