הצהרת נגישות

עמוד זה בא לפרט את התאמות הנגישות שבוצעו באתר ואת הדרכים בהם גולשים יכולים להתאים את האתר לצרכיהם.

מדוע להנגיש את האתר?
על פי הערכות עדכניות, כ 20-25% מכלל הציבור בישראל נתקלים בקשיי שימוש ונגישות באינטרנט. חברתנו רואה חשיבות רבה בנגישות שרותיה (ובנגישות שרותי אינטרנט באופן כללי) לכלל הציבור

פרוט מנגנונים תומכי נגישות באתר

תוכן

טכנולוגיה

מכרז פומבי 31/2017 השלמת עבודות בפרויקט מיגון מוסדות חינוך שלב ד'

החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ
מבנה מנהלת המרינה ת"ד 977 נמל מרינה אשקלון
טל':08-6707100 פקס:08-6744514

מכרז פומבי 31/2017 השלמת עבודות בפרויקט מיגון מוסדות חינוך שלב ד'

החברה הכלכלית לאשקלון (להלן: "החכ"ל") מזמינה בזאת הצעות לביצוע השלמת עבודות בפרויקט מיגון מוסדות חינוך באשקלון – שלב ד' (להלן "העבודות").

רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע הרשום בפנקס הקבלנים לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות-1969, בענף 100 (בניה) ובסיווג כספי המתאים להיקף הכספי של הצעתו הכספית, והעומד ביתר תנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז.

ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום באתר האינטרנט www.chakal.co.il. כתנאי להשתתפות במכרז, יש לרכוש לרכוש את מסמכי המכרז תמורת תשלום של 2,500 ₪ כולל מע"מ (שלא יוחזרו) במשרדי החכ"ל, בנמל המרינה אשקלון בימים א', ג', ה' בין השעות 8:30- 13:00 ובימים ב', ד' בין השעות 14:00 – 16:00.

כנס מציעים יתקיים ביום שלישי 26.12.2017 בשעה 12:30 בחדר הישיבות של החכ"ל ברח' בת גלים 1, נמל המרינה אשקלון. מיד לאחר מכן יתקיים סיור קבלנים באתר העבודה. השתתפות בכנס המציעים ובסיור הקבלנים אינה חובה.

להבטחת קיום התחייבויותיו וחתימה על החוזה, המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית של בנק ישראלי על שמו, בנוסח המצורף למסמכי המכרז, על סך של 35,000 ₪ אשר תעמוד בתוקף עד 01.05.2018.

את ההצעות בצירוף הערבות הבנקאית ויתר המסמכים כנדרש בתנאי המכרז, יש להגיש במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים שתוצב במשרדי החכ"ל באשקלון ברח' בת גלים 1, נמל המרינה אשקלון עד ולא יאוחר מיום ראשון 31.12.2017 בשעה 13:15. פתיחת המכרז (פומבית) תיערך ביום ראשון 31.12.2017 בשעה 13:30.

בכבוד רב,
החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ

חוברת מכרז

פרוטוקול כנס מציעים