הצהרת נגישות

עמוד זה בא לפרט את התאמות הנגישות שבוצעו באתר ואת הדרכים בהם גולשים יכולים להתאים את האתר לצרכיהם.

מדוע להנגיש את האתר?
על פי הערכות עדכניות, כ 20-25% מכלל הציבור בישראל נתקלים בקשיי שימוש ונגישות באינטרנט. חברתנו רואה חשיבות רבה בנגישות שרותיה (ובנגישות שרותי אינטרנט באופן כללי) לכלל הציבור

פרוט מנגנונים תומכי נגישות באתר

תוכן

טכנולוגיה

מכרז פומבי 31/2019– למתן שירותי ניהול תכנון ושירותי ניהול ופיקוח בפרויקטים ברצועת החוף בעיר באשקלון

מכרז פומבי 31/2019– למתן שירותי ניהול תכנון ושירותי ניהול ופיקוח בפרויקטים ברצועת החוף בעיר באשקלון

הרינו להודיעכם כי מועד פתיחת ההצעות (פומבית) יידחה ליום 06/01/2020 בשעה 14:00.
למען הסר ספק, המועד האחרון להגשת הצעות במכרז נותר ללא שינוי.

בברכה,
החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ

החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ
מבנה מנהלת המרינה ת"ד 977 נמל מרינה אשקלון
טל':08-6707100 פקס:08-6744514

מכרז פומבי 31/2019– למתן שירותי ניהול תכנון ושירותי ניהול ופיקוח בפרויקטים ברצועת החוף בעיר באשקלון

החברה הכלכלית לאשקלון (להלן: "החכ"ל") מזמינה בזאת הצעות ממנהלי פרויקטים לקבלת שירותי ניהול תכנון ושירותי ניהול ופיקוח בפרויקטים ברצועת החוף באשקלון (להלן: "השירותים"/ "הפרויקט").

רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע, ובמקרה של תאגיד – נציג המציע, שהנו מהנדס אזרחי הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים בענף הנדסה אזרחית לפי חוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח-1958, והעומד ביתר תנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז.

ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, באתר החכ"ל שכתובתו www.chakal.co.il. ובמשרדי החכ"ל, בנמל המרינה אשקלון, בימים א', ג', ה' בין השעות 08:30-13:00 ובימים ב', ד' בין השעות 14:00-16:00.

כתנאי להשתתפות במכרז על המציע לשלם דמי השתתפות בסך של 700 ₪ בתוספת מע"מ (שלא יוחזרו) במשרדי החכ"ל.

את ההצעות בצירוף יתר המסמכים כנדרש בתנאי המכרז, יש להגיש במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים שתוצב במשרדי החכ"ל, במרינה אשקלון עד ולא יאוחר מיום ראשון 05/01/2020 בשעה 14:45. פתיחת המכרז (פומבית) תיערך ביום שלישי 05/01/2020 בשעה 15:00.

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

יוסי דיין, מנכ"ל
החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ

חוברת מכרז

חוברת מקבץ נהלים והנחיות

מסמך הבהרות מס' 1

טופס מס' 6 א'- אישור רו"ח

טופס 6 ב'- אישור עו"ד