הצהרת נגישות

עמוד זה בא לפרט את התאמות הנגישות שבוצעו באתר ואת הדרכים בהם גולשים יכולים להתאים את האתר לצרכיהם.

מדוע להנגיש את האתר?
על פי הערכות עדכניות, כ 20-25% מכלל הציבור בישראל נתקלים בקשיי שימוש ונגישות באינטרנט. חברתנו רואה חשיבות רבה בנגישות שרותיה (ובנגישות שרותי אינטרנט באופן כללי) לכלל הציבור

פרוט מנגנונים תומכי נגישות באתר

תוכן

טכנולוגיה

מכרז פומבי 31/2020 תכנון והקמה של מתקני קירוי למגרשי ספורט ברחבי העיר אשקלון, ומתן זכות שימוש על גבי הקירוי לצורך התקנת, הפעלת ותחזוקת מערכות פוטוולטאיות

החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ
מבנה מנהלת המרינה ת"ד 977 נמל מרינה אשקלון
טל':08-6707100 פקס:08-6744514

מכרז פומבי 31/2020 לתכנון והקמה של מתקני קירוי למגרשי ספורט ברחבי העיר אשקלון, ומתן זכות שימוש על גבי הקירוי לצורך התקנת, הפעלת ותחזוקת מערכות פוטוולטאיות

החברה הכלכלית לאשקלון (להלן: "החכ"ל") מזמינה בזאת
הצעות לביצוע עבודות תכנון והקמה של מתקני קירוי למגרשי ספורט ברחבי העיר אשקלון, ומתן זכות שימוש על גבי הקירוי לצורך התקנת, הפעלת ותחזוקת מערכות פוטוולטאיות (להלן: "העבודות" ו/או "הפרויקט").

רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע העומד בתנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז.

כנס המציעים יתקיים ביום חמישי 15/10/2020 בשעה 09:30 באמצעות אפליקציית "זום". השתתפות בכנס המציעים אינה חובה, אך היא מומלצת ביותר.

את ההצעות בצירוף המסמכים כנדרש בתנאי המכרז, יש להגיש במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים שתוצב במשרדי החכ"ל, במרינה אשקלון עד ולא יאוחר מיום ראשון 15/11/2020 בשעה 11:45.

יתר תנאי המכרז, לרבות מועדים ותנאי הסף הנדרשים מפורטים בהרחבה בחוברת המכרז.


יוסי דיין, מנכ"ל
החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ

חוברת מכרז

  נספח 1- צילומים

נספח 2 א'- תכניות ביצוע לדוגמא

נספח 2 ב'- תכניות ביצוע לדוגמא

פרוטוקול כנס מציעים

מצגת מכנס המציעים

קישור לכנס המציעים- 

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/99319515909?pwd=bmFTc2JocFZUWnVFd2JQV05JU1B0QT09

 

Meeting ID: 993 1951 5909

Passcode: CTvcM4