הצהרת נגישות

עמוד זה בא לפרט את התאמות הנגישות שבוצעו באתר ואת הדרכים בהם גולשים יכולים להתאים את האתר לצרכיהם.

מדוע להנגיש את האתר?
על פי הערכות עדכניות, כ 20-25% מכלל הציבור בישראל נתקלים בקשיי שימוש ונגישות באינטרנט. חברתנו רואה חשיבות רבה בנגישות שרותיה (ובנגישות שרותי אינטרנט באופן כללי) לכלל הציבור

פרוט מנגנונים תומכי נגישות באתר

תוכן

טכנולוגיה

מכרז פומבי 32/2017 לאספקת והתקנת מסך לוח תוצאות באצטדיון העירוני


החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ
מבנה מנהלת המרינה ת"ד 977 נמל מרינה אשקלון
טל':08-6707100 פקס:08-6744514

מכרז פומבי 32/2017 לאספקת והתקנת מסך לוח תוצאות באצטדיון העירוני

החברה הכלכלית לאשקלון (להלן: "החכ"ל") מזמינה בזאת הצעות לאספקת והתקנת מסך לוח תוצאות באצטדיון העירוני (להלן "העבודות").

רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע העומד בתנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז.

ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום גם באתר החברה שכתובתו www.chakal.co.il. כתנאי להשתתפות במכרז, יש לרכוש את מסמכי המכרז תמורת תשלום של 2,000 ₪ כולל מע"מ (שלא יוחזרו) במשרדי החכ"ל, בנמל המרינה אשקלון, בימים א', ג', ה' בין השעות 08:30 – 13:00 ובימים ב', ד' בין השעות 14:00- 16:00.

כנס המציעים יתקיים ביום שני 25.12.2017 בשעה 13:00 בחדר הישיבות של החכ"ל ברח' בת גלים 1, נמל המרינה אשקלון. השתתפות בכנס המציעים הקבלנים אינה חובה.

להבטחת קיום התחייבויותיו וחתימה על החוזה, המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית של בנק ישראלי על שמו, בנוסח המצורף למסמכי המכרז, על סך של 25,000 ₪ אשר תעמוד בתוקף עד 01.04.2018.

את ההצעות בצירוף הערבות הבנקאית ויתר המסמכים כנדרש בתנאי המכרז, יש להגיש במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים שתוצב במשרדי החכ"ל באשקלון ברח' בת גלים 1, נמל המרינה אשקלון, עד ולא יאוחר מיום ראשון 31.12.2017 בשעה 13:15 פתיחת המכרז (פומבית) תיערך ביום ראשון 31.12.2017 בשעה 13:30.

 

בכבוד רב,
החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ 

 חוברת מכרז מעודכנת 20.12.17

הבהרה

פרוטוקול כנס מציעים