הצהרת נגישות

עמוד זה בא לפרט את התאמות הנגישות שבוצעו באתר ואת הדרכים בהם גולשים יכולים להתאים את האתר לצרכיהם.

מדוע להנגיש את האתר?
על פי הערכות עדכניות, כ 20-25% מכלל הציבור בישראל נתקלים בקשיי שימוש ונגישות באינטרנט. חברתנו רואה חשיבות רבה בנגישות שרותיה (ובנגישות שרותי אינטרנט באופן כללי) לכלל הציבור

פרוט מנגנונים תומכי נגישות באתר

תוכן

טכנולוגיה

מכרז פומבי 33/2020 לביצוע עבודות שיפוץ מבנה והסבתו למתקן לשיטור ימי באשקלון

החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ
מבנה מנהלת המרינה ת"ד 977 נמל מרינה אשקלון
טל':08-6707100 פקס:08-6744514

מכרז פומבי 33/2020 לביצוע עבודות שיפוץ מבנה והסבתו למתקן לשיטור ימי באשקלון

החברה הכלכלית לאשקלון (להלן: "החכ"ל") מזמינה בזאת

הצעות לביצוע עבודות שיפוץ מבנה בגודל של כ-250 מ"ר הנמצא בקומת הקרקע ובקומה הראשונה של מבנה ברחוב בת גלים, מתחםהמרינה באשקלון, והסבתו למתקן לשיטור ימי (להלן: "העבודות" ו/או "הפרויקט", ו"המבנה" בהתאמה).

רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע העומד בתנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז.

כנס המציעים יתקיים ביום שני 16/11/2020 בשעה 10:00 באמצעות אפליקציית "זום". השתתפות בכנס המציעים אינה חובה, אך היאמומלצת ביותר.

בשל ההגבלות נוכח נגיף הקורונה, סיורי מציעים במבנה יתקיימו בהדרכת מנהל הפרויקט בקבוצה של עד 5 משתתפים תוך שמירה עלההנחיות בתאריכים הבאים :

יום רביעי 18.11.2020 בשעה 10:00

יום ראשון 22.11.2020 בשעה 09:00

מציע אשר מעוניין להשתתף באחד הסיורים יעשה זאת בתיאום מראש מול משרדי החכ"ל בטל : 08-6707100, וזאת עד 24 שעות בטרםמועד הסיור.

את ההצעות בצירוף המסמכים כנדרש בתנאי המכרז, יש להגיש במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים שתוצב במשרדי החכ"ל, במרינהאשקלון עד ולא יאוחר מיום שני 30/11/2020 בשעה 10:00.

יתר תנאי המכרז, לרבות מועדים ותנאי הסף הנדרשים מפורטים בהרחבה בחוברת המכרז.

יוסי דיין, מנכ"ל

החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ

חוברת מכרז

כתב כמויות

קובץ ריכוז תכניות

קישור לכנס מציעים:

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/98480846291?pwd=SDNFS29mdHNuTDhBYi93RS9yVi9Sdz09

Meeting ID: 984 8084 6291

Passcode: 611504