הצהרת נגישות

עמוד זה בא לפרט את התאמות הנגישות שבוצעו באתר ואת הדרכים בהם גולשים יכולים להתאים את האתר לצרכיהם.

מדוע להנגיש את האתר?
על פי הערכות עדכניות, כ 20-25% מכלל הציבור בישראל נתקלים בקשיי שימוש ונגישות באינטרנט. חברתנו רואה חשיבות רבה בנגישות שרותיה (ובנגישות שרותי אינטרנט באופן כללי) לכלל הציבור

פרוט מנגנונים תומכי נגישות באתר

תוכן

טכנולוגיה

מכרז פומבי 5/2018 למתן שירותי הפקת אירועי פורים באשקלון

החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ
בת גלים 1, ת.ד. 977 נמל המרינה אשקלון
טל':08-6707100 פקס:08-6744514

מכרז פומבי 5/2018 למתן שירותי הפקת אירועי פורים באשקלון

החברה הכלכלית לאשקלון (להלן: "החכ"ל") מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי הפקת אירועי פורים באשקלון.

רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע העומד בתנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז.

ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום באתר האינטרנט www.chakal.co.il, החל מיום א' 07/01/2018. כתנאי להשתתפות, יש לרכוש את מסמכי המכרז תמורת תשלום של 1,000 ₪ כולל מע"מ (שלא יוחזרו) במשרדי החכ"ל, בנמל המרינה אשקלון, בימים א, ג, ה בין השעות 8:30 – 13:00 ובימים ב, ד' בין השעות 10:00 – 13:00.

כנס מציעים יתקיים ביום ד' 10.01.2018 בשעה 13:00 בחדר הישיבות של החכ"ל ברח' בת גלים 1, נמל המרינה אשקלון. ההשתתפות בכנס אינה חובה.

להבטחת קיום התחייבויותיו וחתימה על החוזה, המציע יצרף להצעתו ערבות אוטונומית של בנק ישראלי או חברת ביטוח מורשית בישראל על שמו, בנוסח המצורף למסמכי המכרז, על סך של 50,000 ₪ אשר תעמוד בתוקף עד 01/03/2018.

את ההצעות בצירוף הערבות ויתר המסמכים כנדרש בתנאי המכרז, יש להגיש במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים שתוצב במשרדי החכ"ל באשקלון ברח' בת גלים 1, נמל המרינה אשקלון עד ולא יאוחר מיום ב' 22/01/2018 בשעה 15:15. (להלן: "המועד האחרון להגשה") פתיחת המכרז (פומבית) תיערך ביום ב' 22/01/2018 בשעה 15:30.

הבהרה

מסמך הבהרות מס' 2

חוברת מכרז מעודכנת ל 9.1.18

פרוטוקול כנס מציעים

בכבוד רב,
יוסי דיין, עו"ד
מנכ"ל החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ