הצהרת נגישות

עמוד זה בא לפרט את התאמות הנגישות שבוצעו באתר ואת הדרכים בהם גולשים יכולים להתאים את האתר לצרכיהם.

מדוע להנגיש את האתר?
על פי הערכות עדכניות, כ 20-25% מכלל הציבור בישראל נתקלים בקשיי שימוש ונגישות באינטרנט. חברתנו רואה חשיבות רבה בנגישות שרותיה (ובנגישות שרותי אינטרנט באופן כללי) לכלל הציבור

פרוט מנגנונים תומכי נגישות באתר

תוכן

טכנולוגיה

מכרז פומבי 6/2017– להפעלת פארק אקסטרים במתחם "סי פארק" בחוף דלילה באשקלון


החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ
מבנה מנהלת המרינה ת"ד 977 נמל מרינה אשקלון
טל':08-6707100 פקס:08-6744514

הארכת מועד ועדכון מכרז פומבי 6/2017– להפעלת פארק אקסטרים במתחם "סי פארק" בחוף דלילה באשקלון

החברה הכלכלית לאשקלון (להלן: "החכ"ל") מבקשת לעדכן כי המועד להגשת הצעות להפעלת פארק אקסטרים, הכולל מבנה, במתחם "סי פארק" בחוף דלילה באשקלון הוארך עד ליום חמישי, 20.07.2017 - בשעה 14:45.

פתיחת המכרז (פומבית) תהיה ביום חמישי 20.07.2017 בשעה 15:00.

לתשומת ליבכם, קיימים עדכונים בחוברת המכרז.
ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום באתר החברה שכתובתו www.chakal.co.il. כתנאי להשתתפות במכרז, יש לשלם דמי השתתפות בסך של 1,500 ₪ כולל מע"מ (שלא יוחזרו) במשרדי החכ"ל, בנמל המרינה אשקלון, בין השעות 09:00-15:30 וזאת החל מיום ראשון, 02.07.2017, בשעה 10:00.

בכבוד רב,
  החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ

 

 

 


החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ
מבנה מנהלת המרינה ת"ד 977 נמל מרינה אשקלון
טל':08-6707100 פקס:08-6744514


מכרז פומבי 6/2017– להפעלת פארק אקסטרים במתחם "סי פארק" בחוף דלילה באשקלון

החברה הכלכלית לאשקלון (להלן: "החכ"ל") מזמינה בזאת להציע הצעות להפעלת פארק אקסטרים, הכולל קיוסק למבקרים, במתחם "סי פארק" בחוף דלילה באשקלון.

רשאי להשתתף במכרז מציע הרואה עצמו העומד בתנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז.

ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום באתר החברה שכתובתו www.chakal.co.il. כתנאי להשתתפות במכרז, יש לשלם דמי השתתפות בסך של 1,500 ₪ כולל מע"מ (שלא יוחזרו) במשרדי החכ"ל, בנמל המרינה אשקלון, בין השעות 09:00-15:30 וזאת החל מיום שני, 29.05.2017, בשעה 10:00.

כנס מציעים יתקיים ביום ראשון 11.06.2017 בשעה 14:00 בחדר הישיבות של החכ"ל ברח' בת גלים 1, נמל המרינה אשקלון. השתתפות בכנס המציעים הינה חובה.

להבטחת קיום התחייבויותיו וחתימה על החוזה, המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית של בנק ישראלי על שמו, בנוסח המצורף למסמכי המכרז, על סך של 100,000 ₪ אשר תהיה בתוקף עד 1.12.2017.

את ההצעות בצירוף הערבות הבנקאית ויתר המסמכים כנדרש בתנאי המכרז, יש להגיש במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים שתוצב במשרדי החכ"ל באשקלון ברח' בת גלים 1, נמל המרינה אשקלון עד ולא יאוחר מיום רביעי 21.06.2017 בשעה 14:45.

פתיחת המכרז (פומבית) תהיה ביום רביעי 21.06.2017 בשעה 15:00.

מכרז 26/2016 – שפורסם בעבר בנושא זה מבוטל.


בכבוד רב,
החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ

חוברת מכרז מעודנת נכון ל 2.7.2017

פרוטוקול כנס מציעים

הודעת עדכון מועד הגשה

הבהרה

נספח למכרז- פעילויות אתגר, הנחיות משרד החינוך

נספח למכרז- מתקני אקסטרים

נספח למכרז- תקנות בטיחות בעבודה

נספח תוכנית- מהיתר בניה