הצהרת נגישות

עמוד זה בא לפרט את התאמות הנגישות שבוצעו באתר ואת הדרכים בהם גולשים יכולים להתאים את האתר לצרכיהם.

מדוע להנגיש את האתר?
על פי הערכות עדכניות, כ 20-25% מכלל הציבור בישראל נתקלים בקשיי שימוש ונגישות באינטרנט. חברתנו רואה חשיבות רבה בנגישות שרותיה (ובנגישות שרותי אינטרנט באופן כללי) לכלל הציבור

פרוט מנגנונים תומכי נגישות באתר

תוכן

טכנולוגיה

מכרז 02/2021 לביצוע עבודות שיפוץ מבנה והסבתו למתקן לשיטור ימי באשקלון

החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ
מבנה מנהלת המרינה ת"ד 977 נמל מרינה אשקלון
טל ': 08-6707100 פקס: 08-6744514

מכרז פומבי 02/2021 לביצוע עבודות שיפוץ מבנה והסבתו למתקן לשיטור ימי באשקלון

החברה הכלכלית לאשקלון (להלן: "החכ"ל") מזמינה בזאת
הצעות לביצוע עבודות שיפוץ מבנה בגודל של כ -250 מ"ר הנמצא בקומת הקרקע ובקמה הראשונה של מבנה ברחוב בת גלים, מתחם המרינה באשקלון, והסבתו למתקן לשיטור ימי (להלן: " העבודות "ו / או" הפרויקט ", ו"המבנה" בהתאמה).

רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע העומד בתנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז.

כנס המציעים יתקיים ביום 21/01/2021 בשעה 10:00 באמצעות אפליקציית "זום". השתתפות בכנס המציעים אינה חובה, אך היא מומלצת ביותר .

בשל ההגבלות נוכח נגיף הקורונה, לא יתקיים סיור מציעים. מציע אשר ירצה לבקר באתר יעשה זאת בתיאום מראש מול משרדי החכ"ל בטל: 08-6707100, וזאת עד 3 ימים לפני המועד האחרון להגשת הצעות במכרז.

את ההצעות בצירוף המסמכים כנדרש בתנאי המכרז, יש להגיש במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים שתוצב במשרדי החכ"ל, במרינה אשקלון עד ולא יאוחר מיום 28/01/2021 בשעה 12:45.

יתר תנאי המכרז, לרבות מועדים ותנאי הסף הנדרשים מפורטים בהרחבה בחוברת המכרז.


יוסי דיין, מנכ"ל
החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ

חוברת מכרז

כתב כמויות

פרוטקול כנס מציעים

מצגת מכנס המציעים

איפיון טכני

קובץ ריכוז תכניות

לתשומת לב המשתתפים, 

ניתן לשלם  לשלם את דמי ההשתתפות במכרז באתר באמצעות כרטיס אשראי בלינק:

https://clouderp.io/Stores/Items/98?Items=158455&hideMenu=1&HideStoreOps=1

בחינם בכל אמצעי אחר יש לשלם דרך מחלקת הכספים של החברה.

 קישור לפתיחת המכרז ב ZOOM:

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/94856279305?pwd=WE1rVU8vSUFlb05NZ1RtdzZ4ZDhmUT09

.Meeting ID: 948 5627 9305

Passcode: 819754