הצהרת נגישות

עמוד זה בא לפרט את התאמות הנגישות שבוצעו באתר ואת הדרכים בהם גולשים יכולים להתאים את האתר לצרכיהם.

מדוע להנגיש את האתר?
על פי הערכות עדכניות, כ 20-25% מכלל הציבור בישראל נתקלים בקשיי שימוש ונגישות באינטרנט. חברתנו רואה חשיבות רבה בנגישות שרותיה (ובנגישות שרותי אינטרנט באופן כללי) לכלל הציבור

פרוט מנגנונים תומכי נגישות באתר

תוכן

טכנולוגיה

מכרז 03/2021 להתקשרות בהסכם מסגרת עם קבלנים לביצוע עבודות תשתיות ופיתוח בעיר אשקלון

החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ
מבנה מנהלת המרינה ת"ד 977 נמל מרינה אשקלון
טל':08-6707100 פקס:08-6744514

מכרז פומבי 03/2021 להתקשרות בהסכם מסגרת עם קבלנים לביצוע עבודות תשתיות ופיתוח בעיר אשקלון

החברה הכלכלית לאשקלון (להלן: "החכ"ל") מזמינה בזאת
הצעות להתקשרות בהסכם מסגרת עם קבלנים לביצוע עבודות תשתיות ופיתוח בעיר אשקלון (להלן: "העבודות" ו/או "הפרויקט").

רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע העומד בתנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז.

כנס המציעים יתקיים ביום רביעי 20/01/2021 בשעה 12:00 באמצעות אפליקציית "זום". השתתפות בכנס המציעים אינה חובה, אך היא מומלצת ביותר.

את ההצעות בצירוף המסמכים כנדרש בתנאי המכרז, יש להגיש במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים שתוצב במשרדי החכ"ל, במרינה אשקלון עד ולא יאוחר מיום חמישי 28/01/2021 בשעה 12:45.

יתר תנאי המכרז, לרבות מועדים ותנאי הסף הנדרשים מפורטים בהרחבה בחוברת המכרז.


יוסי דיין, מנכ"ל
החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ

חוברת מכרז

כתב כמויות

פרוטוקול כנס מציעים

לתשומת לב המשתתפים, 

ניתן לשלם  לשלם את דמי ההשתתפות במכרז באתר באמצעות כרטיס אשראי בלינק:

https://clouderp.io/Stores/Items/98?Items=158456&hideMenu=1&HideStoreOps=1

 קישור לפתיחת המכרז ב ZOOM:

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/94856279305?pwd=WE1rVU8vSUFlb05NZ1RtdzZ4ZDhmUT09

.Meeting ID: 948 5627 9305

Passcode: 819754