הצהרת נגישות

עמוד זה בא לפרט את התאמות הנגישות שבוצעו באתר ואת הדרכים בהם גולשים יכולים להתאים את האתר לצרכיהם.

מדוע להנגיש את האתר?
על פי הערכות עדכניות, כ 20-25% מכלל הציבור בישראל נתקלים בקשיי שימוש ונגישות באינטרנט. חברתנו רואה חשיבות רבה בנגישות שרותיה (ובנגישות שרותי אינטרנט באופן כללי) לכלל הציבור

פרוט מנגנונים תומכי נגישות באתר

תוכן

טכנולוגיה

מכרז 16/2016 להפעלת עסק לתיקוני גוף בכלי שיט במרינה אשקלון


החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ
מבנה מנהלת המרינה ת"ד 977 נמל מרינה אשקלון
טל':08-6707100 פקס:08-6744514


מכרז פומבי 16/2016 להפעלת עסק לתיקוני גוף בכלי שיט במרינה אשקלון

 

.החברה הכלכלית לאשקלון (להלן: "החכ"ל") מזמינה בזאת הצעות להפעלת עסק למתן שירותי תיקוני גוף בכלי שיט במרינה אשקלון

.רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע העומד בתנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז

החל מיום ראשון 24.7.2016 www.chakal.co.il ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום גם באתר החברה שכתובתו 

ניתן לרכוש את מסמכי המכרז תמורת תשלום של 2,500 ₪ כולל מע"מ (שלא יוחזרו) במשרדי  החכ"ל, בנמל המרינה אשקלון, בין השעות 9:00- 15:30, וזאת החל מהמועד לעיל

כנס מציעים יתקיים ביום שלישי 26.7.2016 בשעה  10:00 בחדר הישיבות של החכ"ל ברח' בת גלים 1, נמל המרינה אשקלון. מיד לאחר מכן יתקיים סיור במספנה

השתתפות בכנס המציעים אינה חובה

להבטחת קיום התחייבויותיו וחתימה על החוזה, המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית של בנק ישראלי על שמו, בנוסח המצורף למסמכי המכרז, על סך של 25,000 ₪ אשר תעמוד בתוקף עד 01.12.2016

את ההצעות בצירוף הערבות הבנקאית ויתר המסמכים כנדרש בתנאי המכרז, יש להגיש במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים שתוצב במשרדי החכ"ל באשקלון ברח' בת גלים 1, נמל המרינה אשקלון, עד ולא יאוחר מיום שלישי 2.8.2016 בשעה 14:45 פתיחת המכרז (פומבית) תיערך ביום שלישי 2.8.2016 בשעה 15:00

בכבוד רב,
גלעד אורן, רו"ח
מנכ"ל החכ"ל

חוברת מכרז