הצהרת נגישות

עמוד זה בא לפרט את התאמות הנגישות שבוצעו באתר ואת הדרכים בהם גולשים יכולים להתאים את האתר לצרכיהם.

מדוע להנגיש את האתר?
על פי הערכות עדכניות, כ 20-25% מכלל הציבור בישראל נתקלים בקשיי שימוש ונגישות באינטרנט. חברתנו רואה חשיבות רבה בנגישות שרותיה (ובנגישות שרותי אינטרנט באופן כללי) לכלל הציבור

פרוט מנגנונים תומכי נגישות באתר

תוכן

טכנולוגיה

החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ
מבנה מנהלת המרינה ת"ד 977 נמל מרינה אשקלון
טל':08-6707100 פקס:08-6744514

מכרז פומבי 27/2021– מכרז לניהול ורכש מדיה עבור קמפיין פארק ההייטק באשקלון

החברה הכלכלית לאשקלון (להלן: "החכ"ל") מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי ניהול ורכש מדיה עבור קמפיין פארק ההייטק באשקלון (להלן: השירותים") .

רשאים להשתתף במכרז אך ורק מציעים העומדים בתנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז.

ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, באתר החכ"ל שכתובתו www.chakal.co.il.

את ההצעות בצירוף הערבות הבנקאית ויתר המסמכים כנדרש בתנאי המכרז, יש להגיש במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים שתוצב במשרדי החכ"ל, במרינה אשקלון יומיים לפני המועד האחרון להגשת הצעות במכרז, הקבוע ליום 03/02/2022 בשעה 13:45 (להלן: "המועד האחרון להגשת הצעות למכרז").

קרי, ביום 01/02/2022 וביום 02/02/2022 בין השעות 08:30-16:00 וביום 03/02/2022 החל מהשעה 08:30 ועד השעה 13:45 בלבד.

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

יוסי דיין, מנכ"ל
החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ

חוברת המכרז

מסמך הבהרות מס' 1

מסמך הבהרות מס' 2

לתשומת לב המשתתפים, 

ניתן לשלם  לשלם את דמי ההשתתפות במכרז באתר באמצעות כרטיס אשראי בלינק:

https://clouderp.io/Stores/Items/98?Items=205060&hideMenu=1&HideStoreOps=1