הצהרת נגישות

עמוד זה בא לפרט את התאמות הנגישות שבוצעו באתר ואת הדרכים בהם גולשים יכולים להתאים את האתר לצרכיהם.

מדוע להנגיש את האתר?
על פי הערכות עדכניות, כ 20-25% מכלל הציבור בישראל נתקלים בקשיי שימוש ונגישות באינטרנט. חברתנו רואה חשיבות רבה בנגישות שרותיה (ובנגישות שרותי אינטרנט באופן כללי) לכלל הציבור

פרוט מנגנונים תומכי נגישות באתר

תוכן

טכנולוגיה

קול קורא להפקת פסטיבל יין בעיר אשקלון

החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ 

מבנה מנהלת המרינה ת"ד 977 נמל מרינה אשקלון 

טל':08-6707100       פקס:08-6744514

קול קורא להפקת פסטיבל יין בעיר אשקלון

  1. החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ (להלן: "החברה"), מעוניינת בקבלת שירותים להפקת פסטיבל יין שיתקיים בעיר אשקלון למשך 3 ימים (להלן: "הפסטיבל"). שירותי הפקת הפסטיבל יכללו, לכל הפחות, את המפורט להלן:

א.           טיפול בהשגת כל הרישיונות והאישורים מן הגורמים הרלוונטיים, הנדרשים לקיום הפסטיבל כחוק;

ב.           השכרת אולמות ודוכנים הולמים לקיום הפסטיבל באשקלון;

ג.            שירותי שמירה, ניקיון, סדרנות ונציגי קופות;

ד.           פרסום הפסטיבל, בציון עיריית אשקלון והחברה, באמצעי התקשורת;

ה.           שיווק ומכירת כרטיסים לפסטיבל, לרבות העמדת קופות למכירה ומוקד טלפוני, במחירים אשר יקבעו על ידי החברה.

ו.            ביצוע כל פעולה ומימונה על מנת להוציא את הפסטיבל את הפועל.

  1. :הרואים עצמם עומדים בתנאים המצטברים המפורטים להלן רשאים להגיש מועמדותם

א.           גוף שהתאגד כדין בישראל / עוסק מורשה – בעל אישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו- 1976;

ב.          בעל ניסיון מוכח בארגון והפקה של שני פסטיבלי יין לפחות, בשלוש השנים האחרונות (2012-2014); על המציע לצרף להצעתו המלצות.

ג.          המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית של בנק ישראלי על שמו, על סך של 20,000 ₪ אשר תהיה בתוקף עד 01/12/2015.

ד.          לצורך הכרת שטח הפעילויות ייערך כנס מציעים לרבות סיור ביום 15.7.2015 בשעה 11:00 שיתקיים בחדר ישיבות ברחוב בת גלים 1 נמל המרינה אשקלון.

 ההשתתפות בכנס וכן בסיור הינה חובה .

 

  1. על המציע ועל אחריותו לדאוג לכל הרישיונות והאישורים הנדרשים לצורך ביצוע ההפעלה ולחברה הכלכלית לאשקלון בע"מ לא תהיה כל חובה מכל מין וסוג שהוא בהקשר זה.
  2. החברה תהא רשאית להפסיק כל פעילות אם נתברר לה כי הפעילות מתבצעת שלא בהתאם לדין החל עליה ו/או שלא הומצאו מלוא הרישיונות ו/או האישורים הנדרשים לצורך הפעלתה.
  3. ניתן לעיין במסמכים באתר האינטרנט של החברה וזאת החל מיום 07/07/2015, בכתובת www.chakal.co.il.ניתן לרכוש את המסמכים תמורת תשלום של 500 ₪ כולל מע"מ (שלא יוחזרו) במשרדי החכ"ל. בנמל המרינה באשקלון בין השעות 09:00- 15:30.
  4. את ההצעות בצרוף ערבות הערבות הבנקאית ויתר המסמכים כנדרש יש להגיש במסירה ידנית בלבד לתיבה שתוצב במשרדי החכ"ל באשקלון ברחוב בת גלים 1 נמל המרינה
  5. עד ולא יאוחר מיום ראשון 2.8.2015 בשעה 13:45 . פתיחה פומבית תהיה ביום ראשון 2.8.15 בשעה 14:00.
    1. 7. החברה הכלכלית לאשקלון תהא רשאית שלא לקבל אף אחת מההצעות שיוגשו ו/או לפנות למי מהמציעים לצורך מתן הבהרות ביחס להצעה ו/או לצורך שינוי בהצעה והתאמתה לדרישות החברה. 

רו"ח גלעד אורן,
מנכ"ל החכ"ל

מסמכים לעיון

פרוטוקול כנס מציעים