הצהרת נגישות

עמוד זה בא לפרט את התאמות הנגישות שבוצעו באתר ואת הדרכים בהם גולשים יכולים להתאים את האתר לצרכיהם.

מדוע להנגיש את האתר?
על פי הערכות עדכניות, כ 20-25% מכלל הציבור בישראל נתקלים בקשיי שימוש ונגישות באינטרנט. חברתנו רואה חשיבות רבה בנגישות שרותיה (ובנגישות שרותי אינטרנט באופן כללי) לכלל הציבור

פרוט מנגנונים תומכי נגישות באתר

תוכן

טכנולוגיה

RFI בקשה לקבלת מידע בעניין הקמת חוות יין באשקלון

החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ
בת גלים 1, נמל המרינה אשקלון
טל': 6707100- 08 פקס:08-6744514

בקשה לקבלת מידע (RFI)
בנוגע למתווה לתכנון, הקמה והפעלה של חוות יין שתכלול כרמים ומתקנים לשימוש הציבור הרחב


החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ (להלן: "החברה") הינה זרוע הביצוע של עיריית אשקלון (להלן: "העירייה"), ונמצאת בבעלותה המלאה. העירייה הסמיכה את החברה לקדם פרויקט במתחם בגודל של כ-300 דונם הידוע כ"פארק עיר היין" הממוקם במגרשים 846 800,802 בסמוך לשכונת עיר היין בעיר אשקלון, (להלן: "הפארק"). בפארק נמצא מתחם בגודל של כ-40 דונם אשר נמצא במגרש 802 המיועד לשמש כמיזם לטובת הקמת "חוות יין", אשר ייעודו הנו כמפורט בדף המידע התכנוני שמצורף למסמכי הפנייה, ואשר לגביו פונה החברה בבקשה לקבלת מידע כפי שיפורט להלן (להלן: "המיזם").


במסגרת הבקשה מבקשת החברה לקבל הצעות למתווה התכנון, ההקמה וההפעלה של המיזם, וכן הצעות לסוגי הפעילויות ו/או השימושים של המיזם בהתאם לייעוד הקרקע הקיים ובהתאם לגודל השטח המוצע לטובת המיזם.
מסמכי הבקשה המפורטים והמלאים נמצאים באתר החברה בכתובת: www.chakal.co.il, במדור מכרזים.
כל אדם או גוף המעוניין לספק מידע כמפורט במסמכי הבקשה, מוזמן לעשות כן באמצעות העברת המסמכים למייל שכתובתו : monik@chakal.co.il , וזאת עד ליום 20/12/2020 בשעה 14:00.


מובהר ומודגש בזה, כי פנייה זו אינה בבחינת הזמנה להציע הצעות ואין בה כדי לחייב בעריכת מכרז כלשהו או יציאה להליך תחרותי כלשהו לגבי המיזם ו/או כדי ליצור מחויבות ו/או בסיס להתקשרות מכל מין וסוג שהוא כלפי מי מהמשיבים לה, ואין במענה לה כדי ליצור מחויבות כלשהי ו/או יתרון למשיבים לה מכל מין וסוג, והחברה תהא רשאית לשקול צעדיה ולפעול על פי שיקול דעתה הבלעדי.

בכבוד רב,
יוסי דיין, מנכ"ל
החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ

מסמכי הבקשה

נספח א'- דף מידע תכנוני

נספח ב'- מצגת