הצהרת נגישות

עמוד זה בא לפרט את התאמות הנגישות שבוצעו באתר ואת הדרכים בהם גולשים יכולים להתאים את האתר לצרכיהם.

מדוע להנגיש את האתר?
על פי הערכות עדכניות, כ 20-25% מכלל הציבור בישראל נתקלים בקשיי שימוש ונגישות באינטרנט. חברתנו רואה חשיבות רבה בנגישות שרותיה (ובנגישות שרותי אינטרנט באופן כללי) לכלל הציבור

פרוט מנגנונים תומכי נגישות באתר

תוכן

טכנולוגיה

חופש המידע

חוק חופש המידע

חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998, נחקק ב-19 במאי 1998 ונכנס לתוקף שנה לאחר מכן. החוק עיגן את זכותו של כל אזרח או תושב, לקבלת מידע המצוי בידי רשויות ציבוריות.

קבלת מידע כוללת עיון, צפייה, האזנה, העתקה, צילום, קבלת פלט מחשב או קבלת מידע בכל דרך אחרת בהתאם לסוג המידע וצורת אחזקתו.

איזה מידע ?

כל מידע המצוי ברשות ציבורית, והוא כתוב, מוקלט, מוסרט, מצולם או ממוחשב.

איזה מידע לא?

• מידע אשר בגילויו יש חשש לפגיעה בביטחון המדינה, ביחסי החוץ שלה, בביטחון הציבור, או בביטחונו או בשלומו של כל אדם.

• מידע שגילויו מהווה פגיעה בפרטיות (אלא אם כן הגילוי מותר על פי דין)

• מידע אשר אין לגלותו על פי כל דין.

• מידע אחר אשר גילויו עלול לשבש את התפקוד התקין של הרשות הציבורית, או את יכולתה לפעול ולתכנן, לנהל מו"מ או הקשור לדיונים פנימיים, ולבצע את תפקידיה.

• מידע אשר נוצר לפני למעלה מ-7 שנים ואיתורו כרוך בקושי של ממש

• מידע אשר הטיפול באיתורו/הפקתו מצריכים הקצאת משאבים בלתי סבירה

• מידע אשר לא ניתן לאתרו או שאינו מצוי ברשות

• מידע אודות מדיניות הנמצאת בשלבי עיצוב

• מידע אודות פרטי מו"מ עם גוף או עם אדם שמחוץ לרשות

• מידע אודות דיונים פנימיים, תרשומות של התייעצויות פנימיות בין עובדי הרשות, חבריהן או יועציהן, חוות דעת, טיוטה, עצה או המלצה וכיוצ"ב, אשר התקיימו או ניתנו לצורך קבלת החלטה, למעט התייעצויות הקבועות בדין.

• מידע שהוא סוד מסחרי/מקצועי או שהוא בעל ערך כלכלי

• מידע הנוגע לניהול פנימי של הרשות הציבורית, שאין לו נגיעה או חשיבות לציבור

• מידע שהגיע לידי הרשות הציבורית, שאי גילויו היה תנאי למסירתו, או שגילויו עלול לפגוע בהמשך קבלת המידע

• מידע אודות שיטות עבודה או ונהלים של רושת ציבורית העוסקת באכיפת חוק

• מידע הנוגע לענייני משמעת של עובד רשות ציבורית

• מידע שיש בגילויו פגיעה בצנעת הפרט של אדם שנפטר

אגרות 

בקשת חופש מידע כרוכה בתשלום אגרת בקשה, אלא אם המידע המבוקש נוגע למידע אודות המבקש

תקנות חופש המידע (אגרות) תשנ"ט -1999 אתר היחידה הממשלתית לחופש המידע 

1. אגרת בקשה לשנת 2024 (תקנה 1) - 22 ₪

2. אגרת טיפול (תקנה 2) החל מהשעה הרביעית - 33 ₪

3. אגרת הפקה (תקנה 3 א) :

  לכל עמוד צילום - 0.22 ₪

  פלט מחשב שהופק- 2.78 ₪

  אחר – עלות הסרטה או הקלטה

4. סכום בסיס לקבלת התחייבות (תקנה 4)

 אגרת טיפול ואגרת הפקה- 167 ₪

אפשרויות תשלום אגרות חופש המידע

שליחת המחאה בסך 22 ₪ בצירוף הבקשה לקבלת המידע.

העברה בנקאית לחשבון "החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ" . (פרטי החשבון ימסרו לאחר בחינה מקדמית של הבקשה ע"י ממונה חופש המידע)

פטור מתשלום אגרת מידע

• מידע שאדם מבקש אודות עצמו - יינתן פטור מאגרת בקשה ומאגרת טיפול בעד 4 שעות עבודה.

• עמותה רשומה כמשמעותה בחוק העמותות - יינתן פטור מאגרת בקשה ומאגרת טיפול בעד 4 שעות עבודה.

• אדם המבקש מידע לצורך מחקר אקדמי - יינתן פטור מאגרת בקשה ומאגרת טיפול בעד 4 שעות עבודה.

• אדם בעל זכאות לקבלת קצבה - יינתן פטור מאגרת הבקשה ומאגרת טיפול בעד 4 שעות עבודה.

קישור לטופס הגשת בקשה לחופש המידע והתחייבות לתשלום.

טופס בקשה והתחייבות

דיווח של הממונה על חופש המידע לשנת 2021

דרכי פנייה

את הבקשה לקבלת מידע יש להפנות לממונה על חופש המידע גב' שרית אביטן

כתובת : החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ

רחוב בת גלים 1, מרינה

אשקלון

טלפון : 08-6707103

פקס : 08-6744514

דוא"ל : sarit@chakal.co.il